Årsmøte 2021 innkalling

Styret i Langesund Motorbåtforening innkaller medlemmene til årsmøte, som vil finne sted i vårt klubbhus «Motorbåten» fredag 5. november 2021 kl. 19.00.

Dagsorden

1) Godkjenne innkalling med saksliste
2) Foreta valg på ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
3) Foreta valg av tellekorps
4) Behandle og godkjenne styrets årsberetning
5) Behandle og godkjenne regnskap, fremlagt i revidert stand
6) Behandle og godkjenne plan for videre utvikling
7) Behandle innkomne forslag
8) Behandle og godkjenne budsjett herunder å fastsette kontingent samt purregebyr
9) Behandle og godkjenne vedtektsendringer etter innstilling fra styret
10) Foreta valg.

Saker til behandling

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 29. oktober.
Stikkord; hvem er forslagsstiller, hva går forslaget ut på, eventuell kostnad.
Forslag sendes til langesundmf@gmail.com

Valg

Normal valgperiode er to år. Kommende periode blir forkortet og vil vare til årsmøte i februar 2023.

Valgkomiteen ønsker kontakt med villige kandidater. Det er ledige verv i både styret og komiteer.
Kontakt Daniel Austad tlf. 918 82 406 e-post daniel-austa@hotmail.com

(Viktig hjelpemiddel for ordstyrer under årsmøte)