Medlemsmøter avlyst

Koronasituasjonen er årsaken fil avlysningene.

Normalt avholdes medlemsmøte første fredag i måneden fra september til mai. Medlemsmøtene i april og mai ble avlyst, nå avlyses også kommende møter.

Møtene vil bli kunngjort, når vi starter opp igjen.

Informasjon om klubbhuset

Utleie

Klubbhuset Motorbåten åpner igjen for utleie fra 1. juni.
Den enkelte leietaker må følge de råd og pålegg som kommer fra lokale og sentrale myndigheter om smittevern.

Vedlikehold

Det blir graving på nordsiden av klubbhuset i løpet av mai måned. Vi har vanninntrengning i krypkjelleren. Det skal bli bedre drenering enn vi har i dag.

Toalettanlegget skal renoveres. Arbeidet inkluderer et HC-toalett.

Harry Arne Lund tildelt Hederskrus

Langesund Motorbåtforening avholdt årsmøte i februar. Harry tok ikke gjenvalg som revisor etter 6 år og oppfylte dermed «6-årsregelen» for å kunne motta Hederskrus.

En av reglene for å kunne bli tildelt Hederskrus er ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år (gjeldende fra årsmøtet i 2011).

Allerede i 2000 ble Harry med i styret, da som kasserer. Deretter fulgte noen år som sekretær og varamedlem LMF-styret og medlem BHU-drift. Han fungerte som kasserer fra høsten 2013 frem til årsmøtet i 2014, da han ble valgt som revisor.

Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Harry har utført for foreningen!

Ivan Schytte tildelt Hederskrus


(Ivan Schytte til venstre og leder Frode Lekman under overleveringen)

Allsidig mann

Langesund Motorbåtforening har avholdt årsmøte. Like naturlig som at det er hyggelig å få inn nye medlemmer i styre og stell, er det at andre velger å fratre.

Ivan Schytte ble valgt inn i arrangementskomiteen i 2007. Etter at toårs-perioden var over i 2009, ble han valgt som sekretær i styret for to år.
Samme året ble han også valgt som medlem i BHU-drift. Ivan har nå vært driftsleder i om lag ti år.

Kriterier for Hederskruset

Motorbåtforeningen har tre kriterier for tildeling av Hederskrus. Det kan tildeles medlemmer, som har

  • ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, eller
  • ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år, eller
  • blitt innvotert som æresmedlem

Ekstraordinær innsats

Som anerkjennelse for «sitt utrettelige arbeid og kyndige ledelse» Ivan utførte i BHU, ble han i april 2016 tildelt LMF Hederskrus.

«6-års regelen»

Da Ivan fratrådte ved årsmøtet i februar 2020, hadde han hatt verv i foreningen i sammenhengende 13 år. Han oppfylte dermed 6-årsregelen og fikk tildelt et nytt Hederskrus!
Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Ivan har utført for foreningen og for leietakerne av båtplass på Stoa og i Kongshavn!

Milepæl nådd

(Leder Frode Lekman flankert av havnedirektør Finn Flogstad og markedssjef Hege Svendsen. De fikk hvert sitt eksemplar av boken om motorbåtforeningens historie)

Ny avtale

Langesund Motorbåtforening og Grenland Havn IKS inngikk den 7. november ny avtale, som regulerer partenes tilknytning til eiendommen.

Oppdatert desember 2019; tomten er kjøpt av kommunen, og eiendommen er vår!

De gamle avtalene

Motorbåtforeningen inngikk i 1985 avtaler med kommunen og havnevesenet. Foreningskassen var tom etter at fem arbeidsbrakker fra Rafnes-utbyggingen var kjøpt for 40 000 kr og med kommunen som garantist.

LMF og havnestyret inngikk avtale vedrørende klubblokale/toalettanlegg. Havnevesenet bidro med 20 000 kr på vilkår av at utvendig toalett ble åpent for havnens brukere og at havnevesenet blant annet fikk kontor for havnevesenets oppsynsmann.
«Dersom foreningen finner å måtte selge huset, har havnevesenet første rett på kjøp av dette, til den pris foreningen ga for dette minus innskutt beløp.»

Festetomten innløses

Foreningens økonomi er svært god. Kommunen tilbød «innløsning» av festetomten, og årsmøtet 2019 vedtok derfor å takke ja.

Klausul

Eiendommen er en del av Stoa småbåthavn og kan ikke omsettes på det frie markedet og til andre formål enn småbåthavn.

«Dersom LMF opphører, slik at forsvarlig drift opphører og vedlikehold av hus og innbo ikke finner sted eller LMF av andre grunner ønsker å selge eiendommen, har GH forkjøpsrett til eiendommen basert på verdivurdering.»