Årsmøte 2021 innkalling

Styret i Langesund Motorbåtforening innkaller medlemmene til årsmøte, som vil finne sted i vårt klubbhus «Motorbåten» fredag 5. november 2021 kl. 19.00.

Dagsorden

1) Godkjenne innkalling med saksliste
2) Foreta valg på ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
3) Foreta valg av tellekorps
4) Behandle og godkjenne styrets årsberetning
5) Behandle og godkjenne regnskap, fremlagt i revidert stand
6) Behandle og godkjenne plan for videre utvikling
7) Behandle innkomne forslag
8) Behandle og godkjenne budsjett herunder å fastsette kontingent samt purregebyr
9) Behandle og godkjenne vedtektsendringer etter innstilling fra styret
10) Foreta valg.

Saker til behandling

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 29. oktober.
Stikkord; hvem er forslagsstiller, hva går forslaget ut på, eventuell kostnad.
Forslag sendes til langesundmf@gmail.com

Valg

Normal valgperiode er to år. Kommende periode blir forkortet og vil vare til årsmøte i februar 2023.

Valgkomiteen ønsker kontakt med villige kandidater. Det er ledige verv i både styret og komiteer.
Kontakt Daniel Austad tlf. 918 82 406 e-post daniel-austa@hotmail.com

(Viktig hjelpemiddel for ordstyrer under årsmøte)

Årsmøte 2021

(LMF-gjeng på tur i Langøykilen pinsen 2020)

Tiden for årsmøte i Langesund Motorbåtforening nærmer seg.

Valg

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til verv.
Styret – nestleder, sekretær, styremedlem og varamedlem.
I tillegg medlemmer til arrangementskomiteen, huskomiteen og BHU-drift.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av Daniel Austad, Thor Erling Etland og Stig Robert Solheim.

Om du er villig til å bidra eller har innspill på villig medlem, kan du sende navn til daniel-austa@hotmail.com

Informasjon om klubbhuset

Utleie

Klubbhuset Motorbåten er åpent for utleie.
Den enkelte leietaker må følge de råd og pålegg som kommer fra lokale og sentrale myndigheter om smittevern.

Vedlikehold

Det blir graving på nordsiden av klubbhuset i løpet av mai måned. Vi har vanninntrengning i krypkjelleren. Det skal bli bedre drenering enn vi har i dag.

Toalettanlegget skal renoveres. Arbeidet inkluderer et HC-toalett.

Harry Arne Lund tildelt Hederskrus

Langesund Motorbåtforening avholdt årsmøte i februar. Harry tok ikke gjenvalg som revisor etter 6 år og oppfylte dermed «6-årsregelen» for å kunne motta Hederskrus.

En av reglene for å kunne bli tildelt Hederskrus er ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år (gjeldende fra årsmøtet i 2011).

Allerede i 2000 ble Harry med i styret, da som kasserer. Deretter fulgte noen år som sekretær og varamedlem LMF-styret og medlem BHU-drift. Han fungerte som kasserer fra høsten 2013 frem til årsmøtet i 2014, da han ble valgt som revisor.

Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Harry har utført for foreningen!

Ivan Schytte tildelt Hederskrus


(Ivan Schytte til venstre og leder Frode Lekman under overleveringen)

Allsidig mann

Langesund Motorbåtforening har avholdt årsmøte. Like naturlig som at det er hyggelig å få inn nye medlemmer i styre og stell, er det at andre velger å fratre.

Ivan Schytte ble valgt inn i arrangementskomiteen i 2007. Etter at toårs-perioden var over i 2009, ble han valgt som sekretær i styret for to år.
Samme året ble han også valgt som medlem i BHU-drift. Ivan har nå vært driftsleder i om lag ti år.

Kriterier for Hederskruset

Motorbåtforeningen har tre kriterier for tildeling av Hederskrus. Det kan tildeles medlemmer, som har

  • ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, eller
  • ved fratreden fra verv i styret, komiteer eller utvalg etter minst 6 sammenhengende år, eller
  • blitt innvotert som æresmedlem

Ekstraordinær innsats

Som anerkjennelse for «sitt utrettelige arbeid og kyndige ledelse» Ivan utførte i BHU, ble han i april 2016 tildelt LMF Hederskrus.

«6-års regelen»

Da Ivan fratrådte ved årsmøtet i februar 2020, hadde han hatt verv i foreningen i sammenhengende 13 år. Han oppfylte dermed 6-årsregelen og fikk tildelt et nytt Hederskrus!
Langesund Motorbåtforening er takknemlig for arbeidet og dugnaden Ivan har utført for foreningen og for leietakerne av båtplass på Stoa og i Kongshavn!